Avaleht > Õppetegevus > Projektid 2017/18 õ-a.

 
 

 Projektid 2017/18 õ-a.

 

 

 

 

 

 

Sihtasutus INNOVE otsustas:

 rahuldada Kostivere Lasteaia esitatud taotluse projekti"Kostivere Lasteaia areng pidades silmas uuenenud õpikäsitlust ja õuesõpet digiajastul (2014-2020.1.02.17-0401) mahus 9300,00 eurot.

Projekti meede on  "Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuse „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks"
Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 16.08.2017 ja lõppkuupäev on 15. 10.2018

Projekti eesmärgiks on kaasajastada Kostivere lasteaia õppekava ja õppetöö meetodeid demokraatlikul viisil õpetajate, õpetajate abide ja juhtkonna ühistöös, mille tulemusel

-paraneb meeskonnatöö;

-kinnistuvad ühised väärtused;

-kujunevad uued, muutuva õpikäsituse rakendamiseks vajalikud oskused;

-lastele on loodud põnevam ja motiveeriv õppimiskeskkond.

Projekti käigus toimuvad seminarid, koolitused, õppereis ning projekti kokkuvõttev konverents KOV ja valla haridusasutuste töötajatele.

Projekti tulemusel paraneb õpetajate oskus valida erinevate eesmärkide saavutamiseks sobivamaid õppemeetodeid, õuesõppe tegevusi lõimitakse kõigi õppe- ja kasvatustegevuste valdkondadega ning õuekeskkond on muutunud igapäevaseks õpikeskkonnaks. Õpetaja abid on valmis senisest enam osalema õppetegevustes s.h õuesõppes. Õpetajad on valmis aktiivsemalt ja teadlikumalt ära kasutama meie suurepärast looduslikku ümbruskonda ning Kostivere Kooli juurde rajatavat terviserada.

 

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastas  lasteaia projekti  nr. 13159 "Kostivere Lasteaia laste õppeprogrammid "Elu vees ja vee ääres?".

 

Alammenüü

 

 

Kostivere Lasteaed