Avaleht > Õppetegevus

 
 

Õppetegevus

Kostivere Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja eakohast alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

 

2017/2018 õ/a  prioriteetne teema õuesõpe digiajastul „NUTIKALT  ÕUE“

  • Väärtustada Kostivere lähiümbruse looduskeskkonda, tuues välja paikkonna looduses õppimise võimalused.
  • Lastele hariva ja põneva ITK maailma tutvustamine.
  • Kostivere Lasteaia laste õppeprogrammid "Elu vees ja vee ääres?"
    • Lastele teadmiste andmine koos praktiliste kogemuste omandamisega inimtegevuse mõjust veeloomade, lindude ja kalade elutegevusele. Ülevaate andmine  vee säästmise võimalustest ning vajadusest.

2016/2017 õppeaasta üldeesmärk:

  • Õuekeskkonna  muutumine järjest aktiivsemaks õpikeskkonnaks. 

Meie lasteaia lastel on sellel õppeaastal suurepärane võimalus KIKi poolt rahastatud projekti" Elu vees ja vee ääres?",toel osaleda mitmetel väljasõitudel.

 

 Meie lasteaia õpetajatel on suurepärane võimalus osaleda Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuse „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" rahastatud projekti "Kostivere Lasteaia areng pidades silmas uuenenud õpikäsitlust ja õuesõpet digiajastul" tegevustes.

Alammenüü

 

 

Kostivere Lasteaed