Projektid 2017/18 õ-a.

 

 

 

 

 

 

Sihtasutus INNOVE otsustas:

 rahuldada Kostivere Lasteaia esitatud taotluse projekti"Kostivere Lasteaia areng pidades silmas uuenenud õpikäsitlust ja õuesõpet digiajastul (2014-2020.1.02.17-0401) mahus 9300,00 eurot.

Projekti meede on  "Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuse „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks"
Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 16.08.2017 ja lõppkuupäev on 15. 10.2018

Projekti eesmärgiks on kaasajastada Kostivere lasteaia õppekava ja õppetöö meetodeid demokraatlikul viisil õpetajate, õpetajate abide ja juhtkonna ühistöös, mille tulemusel

-paraneb meeskonnatöö;

-kinnistuvad ühised väärtused;

-kujunevad uued, muutuva õpikäsituse rakendamiseks vajalikud oskused;

-lastele on loodud põnevam ja motiveeriv õppimiskeskkond.

Projekti käigus toimuvad seminarid, koolitused, õppereis ning projekti kokkuvõttev konverents KOV ja valla haridusasutuste töötajatele.

Projekti tulemusel paraneb õpetajate oskus valida erinevate eesmärkide saavutamiseks sobivamaid õppemeetodeid, õuesõppe tegevusi lõimitakse kõigi õppe- ja kasvatustegevuste valdkondadega ning õuekeskkond on muutunud igapäevaseks õpikeskkonnaks. Õpetaja abid on valmis senisest enam osalema õppetegevustes s.h õuesõppes. Õpetajad on valmis aktiivsemalt ja teadlikumalt ära kasutama meie suurepärast looduslikku ümbruskonda ning Kostivere Kooli juurde rajatavat terviserada.

 

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastas  lasteaia projekti  nr. 13159 "Kostivere Lasteaia laste õppeprogrammid "Elu vees ja vee ääres?".

PROJEKTI EESMÄRK

Toetada ja mitmekesistada lasteaia õppekavas ettenähtud teemade läbiviimist ning õppeaasta eesmärkide täitmist. Tuua lasteaialapsed välja igapäevarutiinist, viia loodusesse, et anda lasteaialastele võimalus omandada teadmisi koos praktiliste kogemuste omandamisega inimtegevuse mõjust veeloomade, lindude ja kalade elutegevusele. Anda ülevaade vee säästmise võimalustest ning vajadusest.

OSALEJAD: 3- 7 aastased Kostivere Lasteaia lapsed,  nende vanemad, kõik pedagoogid ja lasteaia töötajad.

 TEGEVUSED

1.  Vanderpõnnide rühma laste  osalemine  Eesti Loodusmuuseumi muuseumitunnis "Elu vees ja vee ääres "

2. Naerulindude rühma laste osalemine Rannarahva Muuseumi hariduskeskuse veekeskkonnaprogrammis „Olen mere sõber“

3. Päikesekiirte rühma , Vigurvända ja Rõõmupesa rühma laste osalemine Muraste Looduskooli loodusõppeprogrammis "Elu tiigis"

26. 10.2017 korraldati Vanderpõnnide rühma lastele ja nende õpetajatele muuseumitund Eesti Loodusmuuseumis, kus kogenud juhendajate käe all said vastused küsimustele: millised erinevad kohastumised tekivad seoses elupaiga- või toiduotsingutega vees? kas erinevas vees elavad ka erinevad loomad? Lapsed said teada, miks vesi meile nii oluline on, miks me peame teda hoidma ja kuidas seda teha.

02. 02.2018 korraldati Naerulindude rühma lastele ja nende õpetajatele õppekäik Rannarahva muuseumi hariduskeskusesse , kus veekeskkonnaprogrammi jooksul said lapsed teadmisi inimtegevuse mõjust veeloomadele, lindudele ja kaladele. Lapsed said teada kuidas vett reostatakse ning vee reostuse ohtlikkusest.

10.05.2018 korraldati Päikesekiirte rühm (I grupp), Vigurvända ja Rõõmupesa rühma ( II grupp) lastele ja nende õpetajatele Muraste Looduskoolis tiigi ääres oleval õpperajal õppeprogramm, kus kogenud juhendajate käe all said lapsed teadmisi tiigis elavate organismide kohta. Lapsed tutvusid veeloomastiku ja -taimestikuga. Said teadmisi tiigist kui elukeskkonnast.