Õppekava

Kostivere Lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis lähtub Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a. määrusega nr 87 kinnitatud „Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast".

Üldoskused

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

 Lapse arengu hindamise tabel