Õppetegevus

Kostivere Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja eakohast alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

 

 

2018/2019 õ/a  prioriteetne teema „Toredad, sõbralikud, naljakad, erinevad ja erilised“

 

Sellest lähtuvalt on aasta eesmärkideks:

 

Meie lasteaia lastel on sellel õppeaastal suurepärane võimalus KIKi poolt rahastatud projekti"Kostivere Lasteaia laste õppeprogrammid looduskeskustes 2018/2019 õppeaastal",toel osaleda mitmetel väljasõitudel.

 

 Meie lasteaia õpetajatel on suurepärane võimalus osaleda Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuse „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" rahastatud projekti "Kostivere Lasteaia areng pidades silmas uuenenud õpikäsitlust ja õuesõpet digiajastul" tegevustes.